• Lê Hoài Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Đảng ủy-Tổ phó chuyên môn
  • Email:
   phonglh.c23vinhtuong@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thực hiện nhiệm vụ của Bí thư chi bộ Hóa- sinh,  tổ phó chuyên môn;

   - Dự thảo Nghị quyết đại hội, các Nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ đảng ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ;

   - Dự thảo các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Đảng ủy;

   - Tham mưu công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên; giới thiệu, chuyển sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên;

   - Tham mưu cho Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng ủy về công tác đánh giá đảng viên hàng năm.

   - Thẩm định và trình Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

   - Phối hợp với đ/c Nguyễn Thị Ánh Hồng thực hiện tốt nhiệm vụ chung về công tác tổ chức.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

 • Phạm Thị Nữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nupt.c3vinhtuong@haugiang.edu.vn
 • Ngô Thị Trà My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   myttt.c3vinhtuong@haugiang.edu.vn
 • Trần Hoàng Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lamth.c3vinhtuong@haugiang.edu.vn
Thời tiết