• Nguyễn Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH-Bí thư Chi bộ Văn - GDCD
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thực hiện nhiệm vụ của Bí thư Chi bộ Văn – GDCD; nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn;

   - Trực tiếp dự thảo các quyết định khen thưởng, kỷ luật, kết nạp đảng viên mới.

   - Thẩm tra, xác minh, lập hồ sơ kết nạp đảng viên đúng theo quy định của điều lệ Đảng;

   - Thực hiện nhiệm vụ của kế toán cấp ủy.

   - Phối hợp với đ/c Lê Hoài Phong dự thảo các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Đảng ủy;

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

 • Đào Quốc Hận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH - Bí thư Chi bộ Toán - Lý
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thực hiện nhiệm vụ của Bí thư Chi bộ Toán – Lý, Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán – Lý – Tin – CN;

   - Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên UBKT Đảng ủy;

   - Trực tiếp phụ trách các phong trào, hội thi của Đảng ủy;

   - Phụ trách công tác y tế, chữ thập đỏ, hiến máu nhân đạo;

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

 • Nguyễn Văn Hóa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH - Bí thư chi bộ QP-TD
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tham mưu trực tiếp cho Đảng ủy và Ban Thường vụ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo).

   - Thực hiện nhiệm vụ của  Bí thư Chi bộ TD-QP, Tổ trưởng chuyên môn tổ TD-QP-AN-MT.

   - Thực hiện nhiệm vụ của ủy viên UBKT Đảng ủy.

   - Xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết, các Nghị quyết về công tác dân vận.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH
  • Email:
   maint.c3vinhtuong@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thực hiện nhiệm vụ của Bí thư đoàn Thanh niên CSHCM trường;

   - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thư ký đảng ủy;

   - Thực hiện công tác thủ quỹ của đảng ủy, ủy thu, nộp đảng phí theo quy định, quản lý tài sản của cấp ủy.v.v…

   - Thực hiện công tác tổng hợp số liệu và phối hợp với đ/c Nguyễn Hoàng Lăm xây dựng dự thảo báo cáo và Ban hành nghị quyết của Đảng bộ, lưu trữ các văn bản đi đến theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công;

 • Nguyễn Quốc Sở
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0916348084
  • Email:
   sonq.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Bí thư Đảng uỷ là người đứng đầu Ban Chấp hành, có trách nhiệm cao nhất của Đảng bộ; cùng với Ban Chấp hành chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của Đảng uỷ nhà trường.

   - Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ chủ trì công việc của Đảng uỷ; chủ trì và kết luận các Hội nghị của Đảng uỷ, Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng uỷ.

   - Bí thư Đảng uỷ báo cáo, đề xuất trước Đảng uỷ các phương hướng, chương trình, kế hoạch, biện pháp lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Đảng bộ để Đảng uỷ quyết định và triển khai việc chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong toàn trường thực hiện.

   - Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ mối liên hệ với các Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các Bí thư chi bộ trực thuộc.

   - Chỉ đạo Phó Bí thư giải quyết công việc hàng ngày của Đảng uỷ, uỷ nhiệm cho Phó Bí thư Đảng uỷ chủ trì công việc khi vắng mặt. Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ ký các nghị quyết và văn bản của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy.

   - Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy ký các văn bản quan trọng của Đảng uỷ, của Ban thường vụ Đảng uỷ.

 • Lê Hoài Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Đảng ủy-Tổ phó chuyên môn
  • Email:
   phonglh.c23vinhtuong@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thực hiện nhiệm vụ của Bí thư chi bộ Hóa- sinh,  tổ phó chuyên môn;

   - Dự thảo Nghị quyết đại hội, các Nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ đảng ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ;

   - Dự thảo các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Đảng ủy;

   - Tham mưu công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên; giới thiệu, chuyển sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên;

   - Tham mưu cho Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng ủy về công tác đánh giá đảng viên hàng năm.

   - Thẩm định và trình Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

   - Phối hợp với đ/c Nguyễn Thị Ánh Hồng thực hiện tốt nhiệm vụ chung về công tác tổ chức.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

 • Nguyễn Hoàng Lăm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Đảng ủy -Chủ tịch Công Đoàn
  • Email:
   lamnh@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Công đoàn Cơ sở;

   - Tiếp đón khách, đảng viên và nhân dân đến liên hệ công tác, giải quyết các yêu cầu liên quan đến đảng ủy.

   - Dự thảo các Nghị quyết hàng tháng, báo cáo sơ kết quý, 6 tháng, tổng kết  năm của đảng ủy;

   - Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở hàng năm.

   - Giúp thường trực Đảng ủy tổ chức các hội nghị cấp ủy, các cuộc làm việc của cấp ủy và của cấp ủy cấp trên;

   - Giúp cấp ủy nắm tình hình và chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất.

   - Chỉ đạo công tác Đại hội của Chi bộ TD-QP

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban thường vụ phân công.

 • Trần Đình Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đảng ủy - TTCM
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tham mưu trực tiếp cho Đảng ủy và Ban thường vụ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử địa phương;

   - Dự thảo Nghị quyết đại hội, các báo cáo, các Nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác tuyên giáo;

   - Phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng uỷ;

   - Thực hiện nhiệm vụ của Bí thư Chi bộ Văn phòng, tổ trưởng chuyên môn tổ Sử -

   địa;

               - Phụ trách công tác hướng dẫn đảng viên và quần chúng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm;

               - Phối hợp với bộ phận tổ chức và bộ phận Văn phòng Đảng ủy lưu trữ hồ sơ về công tác tuyên giáo;

               - Theo dõi chỉ đạo thực hiện các mô hình, sáng kiến của Đảng ủy;

               - Theo dõi tình hình đảng viên bồi dưỡng, học tập các Nghị quyết của đảng;

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

 • Châu Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0915.992.272
  • Email:
   dungctt.c23vinhtuong@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thay mặt Bí thư Đảng uỷ giải quyết các công việc, chủ trì các cuộc họp Đảng ủy và Đảng bộ khi Bí thư đi vắng;

   - Thực hiện nhiệm vụ của Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy;

   - Thực hiện nhiệm vụ của Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường trung học;

   - Cùng Bí thư phối hợp điều hành các công việc hàng ngày của Ban thường vụ,  Ban Chấp hành, công tác chuyên môn, tổ chức cán bộ, tuyên giáo, dân vận, thi đua …của nhà trường;

   - Chủ trì xây dựng các quy chế của đơn vị. Ký các văn bản hành chính như: thông báo, các văn bản triển khai các hoạt động của nhà trường, chỉ đạo công tác báo cáo sơ, tổng kết và một số văn bản khác thuộc thẩm quyền.

   Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ; được kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

   Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư quyền, chịu trách nhiệm trước Bí thư Đảng uỷ về nhiệm vụ được uỷ quyền. 

   Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ ký các văn bản của Đảng uỷ, Ban Thường vụ theo lĩnh vực được phân công. Trước khi ký các văn bản quan trọng phải báo cáo, xin ý kiến Bí thư Đảng uỷ.

Thời tiết