• Nguyễn Quốc Sở
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0916348084
  • Email:
   sonq.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Bí thư Đảng uỷ là người đứng đầu Ban Chấp hành, có trách nhiệm cao nhất của Đảng bộ; cùng với Ban Chấp hành chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của Đảng uỷ nhà trường.

   - Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ chủ trì công việc của Đảng uỷ; chủ trì và kết luận các Hội nghị của Đảng uỷ, Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng uỷ.

   - Bí thư Đảng uỷ báo cáo, đề xuất trước Đảng uỷ các phương hướng, chương trình, kế hoạch, biện pháp lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Đảng bộ để Đảng uỷ quyết định và triển khai việc chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong toàn trường thực hiện.

   - Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ mối liên hệ với các Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các Bí thư chi bộ trực thuộc.

   - Chỉ đạo Phó Bí thư giải quyết công việc hàng ngày của Đảng uỷ, uỷ nhiệm cho Phó Bí thư Đảng uỷ chủ trì công việc khi vắng mặt. Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ ký các nghị quyết và văn bản của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy.

   - Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy ký các văn bản quan trọng của Đảng uỷ, của Ban thường vụ Đảng uỷ.

 • Châu Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0915.992.272
  • Email:
   dungctt.c23vinhtuong@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thay mặt Bí thư Đảng uỷ giải quyết các công việc, chủ trì các cuộc họp Đảng ủy và Đảng bộ khi Bí thư đi vắng;

   - Thực hiện nhiệm vụ của Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy;

   - Thực hiện nhiệm vụ của Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường trung học;

   - Cùng Bí thư phối hợp điều hành các công việc hàng ngày của Ban thường vụ,  Ban Chấp hành, công tác chuyên môn, tổ chức cán bộ, tuyên giáo, dân vận, thi đua …của nhà trường;

   - Chủ trì xây dựng các quy chế của đơn vị. Ký các văn bản hành chính như: thông báo, các văn bản triển khai các hoạt động của nhà trường, chỉ đạo công tác báo cáo sơ, tổng kết và một số văn bản khác thuộc thẩm quyền.

   Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ; được kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

   Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư quyền, chịu trách nhiệm trước Bí thư Đảng uỷ về nhiệm vụ được uỷ quyền. 

   Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ ký các văn bản của Đảng uỷ, Ban Thường vụ theo lĩnh vực được phân công. Trước khi ký các văn bản quan trọng phải báo cáo, xin ý kiến Bí thư Đảng uỷ.

Thời tiết