Bản tin pháp luật số 2

Bản tin pháp luật số 2

Ngày 11/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII đã thông qua Luật Khiếu nại. Luật Khiếu nại gồm 8 Chương 70 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.
Thông tin pháp luật số 1

Thông tin pháp luật số 1

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 11/11/2011 tại kỳ họp thứ 2, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012 (sau đây viết gọn là Luật Tố cáo năm 2011).
Thời tiết
Bản tin pháp luật số 2

Bản tin pháp luật số 2

Ngày 11/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII đã thông qua Luật Khiếu nại. Luật Khiếu nại gồm 8 Chương 70 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.
Thông tin pháp luật số 1

Thông tin pháp luật số 1

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 11/11/2011 tại kỳ họp thứ 2, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012 (sau đây viết gọn là Luật Tố cáo năm 2011).